LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽÍVÁNÍ SOFTWARE serveru VSEtesty.cz (dále jen "Poskytovatel licence").


DŮLEŽITÉ - ČTĚTE PEČLIVĚ:

POČÍTAČOVÝ PROGRAM a OBSAH DOSTUPNÝ NA TOMTO SERVERU (dále jen "PROGRAM), JAKÁKOLIV KOPIE A ODVOZENÁ DÍLA TOHOTO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, VŠECHNY JEHO ČÁSTI A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE V TIŠTĚNÉ NEBO V ELEKTRONICKÉ FORMĚ, VÁM JSOU POSKYTOVÁNY V LICENCI NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK STANOVENÝCH NÍŽE A TVOŘÍCÍCH PRÁVNÍ SMLOUVU MEZI VÁMI A POSKYTOVATELEM LICENCE. OTEVŘENÍM TOHOTO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU A JEHO POUŽITÍM SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE PRÁVNĚ VÁZÁN PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY S POSKYTOVATELEM LICENCE. NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEMÁTE DOVOLENO PROGRAM POUŽÍVAT. PROGRAM je chráněn autorským zákonem České republiky, mezinárodními smlouvami a konvencemi o ochraně autorských práv a dalšími zákony. Program je poskytován v licenci, nikoliv prodáván, a tato smlouva vám nepřiznává žádné nároky na vlastnictví programu ani žádné z jeho kopií. Jakékoliv použití programu podléhá podmínkám Licenčního ujednání, jež lze najít níže ("Licence"). Program je určen pouze pro potřebu koncového uživatele, zcela v souladu s podmínkami Licence. Jakékoliv použití, reprodukce, redistribuce nebo užití částí Programu, které nejsou v souladu s podmínkami Licence, jsou výslovně zakázány.

OMEZENÍ LICENCE

Poskytovatel licence vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené právo a licenci užívat Program výhradně pro své osobní účely, a to zdarma, a tyto omezená práva platí i v případě zakoupení či získání libovolného množství kreditů. Pokud se po dobu šesti kalendářních měsíců nepřihlásíte alespoň jedenkrát na svůj účet na www.vsetesty.cz, bude tento účet automaticky smazán včetně všech vašich kreditů a dalších služeb.

VLASTNICTVÍ

Všechna práva na duševní vlastnictví v a k Programu (včetně, ale nejen na obraz, zvuk a další obsah) a právní nárok na všechny kopie vlastní Poskytovatel licence nebo jeho smluvní partneři a vy nezískáváte žádné právo ani podíl jiný, než omezenou licenci uvedenou shora.

PRÁVA ADMINISTRÁTORŮ

Administrátoři neboli správci serveru, mají neomezené právo zasahovat do programu, upravovat jeho pravidla. Mohou blokovat a mazat uživatelské účty v případě porušení pravidel webu, nebo této licenční smlouvy.

ZÁKAZ

V souladu s platnými autorskými právy Poskytovatele licence nesmíte zejména:

·                     Jakýmkoli způsobem zasahovat do práv jiných zákazník (např. neoprávněně přistupovat nebo se pokoušet o přístup k účtům jiných zákazníku, apod.).

·                     Kopírovat program ani jeho části.

·                     Prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat licence, distribuovat nebo jinak převádět nebo zpřístupňovat Program jiné osobě, v celku nebo po částech, ani využívat program či jakoukoliv jeho část v jakémkoliv komerčním zájmu.

·                     Provádět zpětné inženýrství, odvozovat zdrojový kód, upravovat, dekompilovat, disassemblovat nebo vytvářet odvozená díla z Programu, ať v celku, nebo z části.

·                     Odstraňovat, vyřazovat nebo obcházet oznámení či etikety s uvedením vlastnictví obsažené na nebo v Programu.

·                     Exportovat nebo reexportovat Program či jakoukoliv jeho kopii nebo úpravu v rozporu s obecně závaznými právními nebo jinými předpisy.

Tyto skutečnosti berete na vědomí a jste si vědom toho, že porušení autorských práv je trestné, můžete být stíháni dle platných trestněprávních předpisů a může být na Vás uplatňována náhrada škody.

OMEZENÍ ŠKOD

POSKYTOVATEL LICENCE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY NA TENTO PROGRAM A NEZARUČUJE VHODNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH ANI SOUVISEJÍCÍCH VYOBRAZENÍ PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO SERVERU PRO JAKÝKOLI ÚČEL. POSKYTOVATEL LICENCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU, ZCIZENÍ ČI UHÁDNUTÍ VAŠICH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ A NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘEVODY VAŠICH KREDITŮ, ÚČTŮ A NENÍ POVINNEN ZŘIZOVAT NÁPRAVU ŠKOD. PROGRAM A NÁPOVĚDA JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO ZÁKONNOST. VEŠKERÉ RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM PROGRAMU ZŮSTÁVÁ NA VÁS. POSKYTOVATEL LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VLASTNICTVÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO CHYBY PROGRAMU, VČETNĚ ŠKOD NA MAJETKU, CHYBY NEBO SELHÁNÍ POČÍTAČE ANI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI VÝKONEM INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA TOMTO SERVERU, A AŽ DO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM, ZRANĚNÍ OSOB, DOKONCE I KDYŽ BYL POSKYTOVATEL LICENCE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN. NĚKTERÉ STÁTY/ZEMĚ NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NA DOBU TRVÁNÍ SAMOZŘEJMÝCH ZÁRUK A/NEBO VÝJIMEK ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO DŮSLEDKOVÝCH ŠKOD, TAKŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A/NEBO VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEVZTAHUJÍ. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A KROMĚ NICH MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE STÁT OD STÁTU LIŠÍ.

ZMĚNY A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

Program publikovaný na tomto serveru může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Při zjištění takových nepřesností nebo chyb jsou tyto nepřesnosti a chyby průběžně odstraňovány Poskytovatelem licence. Poskytovatel licence nebo jeho smluvní partneři mohou Program nebo server, na němž je Program poskytován kdykoliv zdokonalovat nebo měnit.

UKONČENÍ

Licenci můžete kdykoli ukončit nepoužíváním licence, v takovém případě však nemáte nárok na vrácení finančních prostředků již zaplacených. Poskytovatel licence může na základě vlastního uvážení ukončit tuto Smlouvu automaticky, jestliže se nepodřídíte jejím podmínkám, omezením, pravidlům a veřejným vyhláškám Administrátorů (smazání účtu), nebo pokud z vaší strany dojde k porušení smluvních podmínek zde obsažených. V takovém případě není Poskytovatel licence povinen vracet vám jakákoli plnění vámi již poskytnutá.

NÁHRADA ŠKODY

Protože by Poskytovatel licence byl nenapravitelně poškozen, kdyby podmínky této Smlouvy nebyly výslovně dodrženy, souhlasíte, že Poskytovatel licence má právo, bez závazků, dalších záruk nebo důkazů o škodách, žádat přiměřenou náhradu vzhledem k porušení této Smlouvy, kromě jiných takových náhrad, na jaké může mít Poskytovatel licence nárok podle platných zákonů.

SLUŽBA UŽIVATELŮM/TECHNICKÁ PODPORA

Poskytovatel licence souhlasí s tím, že bude poskytovat službu uživatelům a technickou podporu, pokud bude Program poskytován uživatelům na tomto serveru. "Služba uživatelům" vám bude poskytnuta zástupci Poskytovatele licence ( skrze běžně užívané formy komunikace. Pokud na tomto serveru není uvedeno jinak, nic ze zde uvedeného nemá být vykládáno tak, že služba uživatelům a technická podpora budou Poskytovatelem licence poskytovány na bezplatných telefonních číslech a po neomezenou dobu.

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright © 2011VSEtesty.cz. Všechna práva vyhrazena.

RŮZNÉ

Tato Smlouva představuje úplné ujednání týkající se licence mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí smlouvy a vyjádření mezi nimi. Může být změněna výhradně písemně se souhlasem obou stran. Jestliže kterýkoliv článek této Smlouvy je z jakékoliv příčiny nevynutitelný, smí být takový článek změněn v nezbytném rozsahu, aby byl vynutitelný, a zbývající články této Smlouvy zůstanou nedotčeny. Tato Smlouva je sepsána a vykládána na základě platných zákonů České republiky a vy souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Tímto souhlasíte s tím, že jste si výše uvedenou licenci přečetli a porozuměli jí. Dále souhlasíte s tím, že při užívání Programu budete jednat v souladu s podmínkami a předpoklady zde obsažené licence. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že je tato licence kompletním a výlučným stanovením souhlasu mezi poskytovatelem licence a vámi a že licence ruší jakékoliv dřívější nebo dočasné smlouvy, ať již ústní nebo psané, a jakoukoliv komunikaci mezi Poskytovatelem licence a vámi, včetně každé rozporuplné licenční smlouvy nebo on-line nápovědy doprovázející tento program.